medezeggenschapsraad

Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (hierna: Wms). De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur/schooldirectie. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben (art. 3 lid 1 Wms).
Afhankelijk van het te bespreken onderwerp heeft een medezeggenschapsraad instemmings- of adviesrecht. Ook wordt er veel informatie uitgewisseld.

Leden van de MR

Personeelsgeleding:
Mw. S. Coulter
Dhr. R. Struijs
Dhr. S. van Elst
Oudergeleding:
vacant