voor groepjes

Begeleiding door de LWOO-coördinator

Alle toekomstige brugklasleerlingen worden bij ons aan het eind van groep 8 getest d.m.v. het Drempelonderzoek om te onderzoeken of en welke leerlingen recht hebben op LWOO (Leerwegondersteunend onderwijs).
De LWOO-coördinator stelt met ouders en leerlingen een ‘’ontwikkelingsperspectief’’ op. Dat is een beschreven plan waarin de ouders, leerlingen en de school doelen afspreken en afspreken welke rol iedereen heeft om de doelen te halen. De LWOO-coördinator houdt de vorderingen van de leerling regelmatig bij, maakt afspraken met ouders, leerling, teamleider en docenten en checkt of deze worden nageleefd.
LWOO-leerlingen, soms aangevuld met reguliere leerlingen, krijgen als dat nodig is bijlessen aangeboden voor een kortere of langere periode. De LWOO-coördinator organiseert deze bijlessen.
De bijlessen voor de diverse vakken zijn bedoeld voor leerlingen die het om wat voor reden dan ook moeilijk vinden om het tempo en het niveau van de klas bij te houden. De leerlingen moeten zelf ook gemotiveerd zijn om bijlessen te mogen volgen. Het Over-Y College biedt deze extra ondersteuning kosteloos aan. De mentor is de persoon die een leerling aanmeldt voor een bijles.
De LWOO-coördinator is mw. M. Beke

Faalangstreductietraining

‘Onder faalangst verstaan we spannings-en angstervaringen die optreden als men iets van zichzelf moet laten zien (Z-motief) en de prestatie vervolgens door (soms fictieve) anderen beoordeeld zal worden (A- motief). Van negatieve faalangst is sprake als dergelijke ervaringen leiden tot verminderde prestaties’. (M.Pouli)

Op het Over-Y College kunnen leerlingen die last ervaren van een negatieve vorm van faalangst, een faalangstreductietraining volgen. In de training wordt gewerkt aan herkenning van de angst, het ervaren van steun en het oefenen van alternatieve gedragingen.

Eigen aan de leeftijdsfase van pubers is hun natuurlijke neiging tot groepsvorming. Het begeleiden van faalangst binnen een groep sluit aan bij hun ontwikkelingsfase.

De groep biedt steun en herkenning ; “ik ben de enige niet “
De groep biedt de mogelijkheid te experimenteren met alternatieve gedragingen binnen de veiligheid van de groep.
Het feedback krijgen van ‘ervaringsdeskundigen’/ leeftijdgenoten.

Mw. N. Barouti en mw. M. Faiz verzorgen deze training.

SOVA-training

Een SOVA-training wordt door ons aangeboden voor onderbouwleerlingen die in sociale situaties niet of onvoldoende passend kunnen reageren. Op school kan dit zijn in klasverband, tijdens de leswisselingen, pauzes e.d. . Dit onvermogen kan leiden tot angstreacties op het niveau van denken en voelen (ze vinden mij niet aardig), fysiologisch (bijv. zweten, trillen) en daadwerkelijk gestelde gedrag (bijv. stotteren, dichtklappen, zich terug trekken of agressie).
In de meeste gevallen betekent dit dat de schoolprestaties negatief beïnvloed zullen worden door sociale competentie.
In de SOVA-trainingen op het Over-Y College wordt getracht de negatieve verwachtingen van het kind om te buigen in een positieve verwachting door hen in staat te stellen positieve ervaringen op te doen. De gehanteerde methode op het Over-Y College heet: “Mag ik meedoen?” Een serie trainingen ontworpen voor de onderbouw van het VO en ontwikkeld door Instituut Franszen, Reehort & van Rossum. De training is gebaseerd op drie leerprincipes voor gedragsbeïnvloeding:
1. Gedrag is aangeleerd en nieuw gedrag is aan te leren;
2. Gedrag wordt bepaald door de gevolgen die het heeft;
3. Gedragsverandering is het best aan te leren door stapsgewijze aanpassingen: Door succes te hebben met het nieuw aangeleerde gedrag staan leerlingen (meer) open voor volgende stappen in hun gedragsverandering.

Trajectklas

In een aantal situaties is het niet wenselijk dat leerlingen hun onderwijs volgen in een reguliere klas. De redenen daarvoor zijn zeer divers.
Het aantal leerlingen dat tegelijk in een trajectklas onderwijs volgt, is beperkt. De leerlingen worden hier ook geobserveerd en ze krijgen trainingen van en gesprekken met een van de zorgspecialisten die aan de school verbonden zijn.
De leerling werkt gedurende deze tijd door aan zijn schoolwerk en loopt met de toetsen synchroon met de klas. Op maat wordt er bijles gegeven aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben van een vakdocent.
Deelname aan de trajectklas is tijdelijk. Tussentijds is er nauw contact met ouders en wordt de leerling twee keer geëvalueerd met alle betrokkenen. Stapsgewijs komt de leerling weer terug in de reguliere klas of er wordt een passende zorg- en onderwijsinstantie gezocht buiten de school.
De vaste begeleider van de trajectklas is mw. S. Smeets.