Inspraak

Leerlingenraad

Binnen de school is een leerlingenraad actief. Samen met een collega draagt de leerlingenraad bij aan ontwikkelingen in de school. Zo is de leerlingenraad bevraagd over de uitstraling van het schoolgebouw. Zowel over de gevel van het schoolgebouw als de renovatie van de toiletgroepen is duidelijk bekritiseert. Een doel voor de komende jaren is de leerlingen meer (in de vorm van de leerlingenraad of anders) te betrekken bij de ontwikkelingen van ons onderwijs. een begin hiermee is gemaakt door de onderwijs ontwikkelgroep door leerlingen te enquêteren over het verzorgde onderwijs op onze school.

Leerlingen kunnen zich opgeven via info@over-y.nl.

Ouderraad

Uit elk leerjaar hebben in principe twee ouders zitting in de ouderraad. De ouderraad komt 4 maal per schooljaar bijeen onder de begeleiding van de teamleider. Deze bijeenkomst staat in het teken van halen en brengen. De ongezette ontwikkelingen worden besproken waarbij de ouders bevraagd worden over de door hen opgedane ervaringen. Op deze wijze is in de afgelopen jaren een waardevol klankbord ontstaan.

Het mailadres van de ouderraad is ouderraad@over-y.nl.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (hierna: Wms). De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur/schooldirectie. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben (art. 3 lid 1 Wms).
Afhankelijk van het te bespreken onderwerp heeft een medezeggenschapsraad instemmings- of adviesrecht. Ook wordt er veel informatie uitgewisseld.

Adviesraad

Het Over – Y College behoort tot ZAAM. De scholen van ZAAM zijn ingedeeld per windstreek. De windstreek Noord bestaat uit de volgende scholen:

  • Bernard Nieuwentijt College
  • Damstede Lyceum
  • Hogelant
  • Noorderlicht
  • Over-Y College

De windstreek Noord kent een adviesraad. De adviesraad bestaat uit een 5 tal personen – op enige wijze verbonden met de scholen in de windsteek. De expertise van de betrokken leden is zeer divers. De rol van de leden is de scholen gevraagd en ongevraagd te adviseren over de ingezette koers. Dit gebeurt in bijeenkomsten die 3 maal per jaar plaatsvinden.