organisatie onderwijs

Onder- en bovenbouw

De teamleiders van de onder- en bovenbouw vormen samen een team. Er is nauw overleg in de schoolleiding en met elkaar over het beleid en uitvoering aangaande het pedagogisch klimaat, de kwaliteit van het onderwijs en de doorlopende leerlijnen. Docenten geven regelmatig les in beide teams.
De teams bestaan uit de mentoren en een aantal docenten die geen mentor zijn, maar voornamelijk in de betreffende leerjaren lesgeven. De teams bestaan uit ca. 20-25 docenten en aan het onderwijs gekoppelde onderwijsondersteuners.
Samen bepalen zij het programma en het pedagogisch klimaat. Met elkaar wordt gezocht naar een ideale mix van lesinhoud, didactische werkvormen en ICT-gebruik met een zo goed mogelijk gespreide werkbelasting voor de leerlingen. Deze docenten bespreken wekelijks de voortgang en de werksfeer in de klassen en komen zo nodig tot verbeteracties.

De docenten en onderwijsondersteuners van het team vergaderen met regelmaat op uitnodiging van de teamleiders. De overleggen zijn: mentorenoverleg, onder- cq. bovenbouwoverleg, klassenbesprekingen, projectbesprekingen en rapportvergaderingen.

De teamleiders (TL) hebben eigen portefeuilles. De TL onderbouw heeft alle contacten met het PO aangaande de aanname van eerstejaarsleerlingen. Hiervoor van belang zijnde bijeenkomsten worden door haar bijgewoond. De organisatie van de voorlichting aan groep 8-leerlingen en ouders valt onder haar verantwoordelijkheid. De TL bovenbouw is verantwoordelijk voor alles aangaande het PTA en de uitvoering rond de examens. Hiervoor is nauwe samenwerking met de examencommissaris en de examencommissie.

De mentor

Iedere leerling heeft een mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de klas of een groepje toegewezen leerlingen (‘persoonlijk mentor’). De mentor heeft oog en belangstelling voor de prestaties, de keuzes en het welbevinden van alle leerlingen in de groep. Regelmatig stelt de mentor zich op de hoogte van behaalde cijfers, de voortgang en van verzuim. Deze gegevens en het welbevinden zijn onderwerp van gesprek tussen de mentor, de leerling en de ouders/verzorgers. De mentor heeft een stimulerende rol. Wanneer de mentor signalen van collega’s, leerling en/of ouders krijgt dat er extra zorg nodig is, dan wordt de leerling besproken met de teamleider. Ook de zorgcoördinator kan worden ingeschakeld.
In de mentorlessen is aandacht voor de groep, voor studie- en sociale vaardigheden en voor de keuzes als vakkenpakket en vervolgstudie. Alles heeft ten doel om te werken naar goede resultaten èn toenemende zelfstandigheid.

De docent

Op het Over-Y College werken docenten met een speciale voorliefde voor onze groep leerlingen. Iedereen werkt hard mee aan het door leerlingen behalen van het vmbo-tl diploma of een goed overgangsrapport vmbo-t of havo. Het Over-Y College heeft een zeer gevarieerde leerlingenpopulatie: leerlingen op uitgesproken vmbo-tl of havoniveau die fluitend door de schoolcarrière gaan, leerlingen die mógelijk havo aankunnen en er hard aan trekken om dat voor elkaar te krijgen en er zijn leerlingen die juist extra ondersteuning nodig hebben en krijgen om het vmbo-tl diploma te kunnen halen (LWOO, RT, sociale vaardigheden, etc.). Ook is onze school kleurrijk als het gaat om afkomst, thuissituaties en religieuze overtuigingen. De docenten op onze school weten: boeiender en leuker kun je het niet krijgen! De docenten zijn kundig en vaardig en ze hebben een groot hart. Om alle uitdagingen goed op te kunnen pakken, zijn de docenten continu bezig met professionaliseringstrajecten. De scholingen zijn gezamenlijk (bijvoorbeeld op het gebied van ‘Ondernemend leren’) en individueel (bijvoorbeeld een tweede bevoegdheid, een eerstegraads bevoegdheid of een specialisatie in zorg en begeleiding, taalbeleid, trainingen, ICT, etc.).

Vaksecties

De docenten die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in een vak, vormen de vaksectie. Deze groep is verantwoordelijk voor het optimaliseren van het onderwijs in het vak. Dat houdt in dat zij veranderingen in de exameneisen steeds vertalen in een PTA (Programma van toetsing en Afsluiting) en PTO (Programma van Toetsing Onderbouw), dat zij moderne en activerende lessen geven, kwalitatief goede toetsen afspreken en ontwikkelen. Steeds is er de uitdaging om de lessen te laten aansluiten bij de interesse en leefwereld van de leerlingen. In de vergadering zorgen zij voor afstemming waarbij iedere docent zich houdt aan gezamenlijk gemaakte afspraken aangaande het programma.

De vaksectie wordt aangevoerd door de sectievoorzitter. De voorzitter zorgt ervoor dat de sectie regelmatig overlegt en zorgt voor de agenda, dat de deadlines worden gehaald, dat er een deugdelijk PTA en PTO wordt opgesteld en dat er een ‘vier ogen’ principe wordt gehanteerd bij het maken en afnemen van toetsen. De voorzitter zorgt ervoor dat nieuwe vakcollega’s en studenten een ‘buddy’ krijgen uit de sectie.

Onderwijs Ondersteunend Personeel

Op het Over-Y College werkt een heel kleine, maar vaste ploeg mensen die buiten de lessen om van groot belang zijn voor de school en zeker ook voor de ouders en leerlingen.

 

Onze conciërges zijn een belangrijk aanspreekpunt voor de leerlingen. Er is een grote wederzijdse waardering en de conciërges worden dan ook niet zelden door hen in vertrouwen genomen. De conciërges heten de leerlingen ’s morgens welkom bij de deur, zitten hen op de huid als ze te laat zijn gekomen en weten het als ze ziek zijn. De conciërges bieden de helpende hand waar nodig en hebben een taakopvatting waar ‘zorgen voor’ en ‘opvoeden’ bij horen.
De conciërges zorgen voor een veilige werk- en leefomgeving. Ze signaleren wat er kapot is, voeren reparaties uit en schakelen externen hiervoor in. Maar ook zorgen ze voor sociale veiligheid door constant de rol van surveillant te hebben.

 

De administratief medewerkers zijn naast de conciërges de eerste aanspreekpunten als de school wordt gebeld of bezocht. Zij zorgen voor allerhande organisatorische zaken in school. Vaak zijn zij als spin in het web in staat uw vragen te beantwoorden als het gaat om documenten, regelingen vanuit de overheid of momenten in de agenda van de school. In- en uitschrijven, rapporten, diploma’s, brieven, contacten met leerplicht en instanties worden door de administratieve medewerkers in orde gemaakt.

 

Er zijn bovendien medewerkers die zorgen dat de lesroosters gemaakt en gepubliceerd worden en dat de netwerken, computers en randapparatuur het doen. Dat past in één zin, maar de klus is enorm!

 

Al het werk rond projecten voor leerlingen en alles aangaande leerwegondersteuning LWOO, de trajectvoorziening en extra zorg wordt door ondersteunend personeel, zorgprofessionals en docenten uitgevoerd.

 

U begrijpt dat zij op de website niet onvermeld kunnen blijven!