extra verlof

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die de school vaststelt. De directeur van de school mag in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden maximaal 10 schooldagen extra verlof verlenen volgens artikel 13a van het handboek Leerplicht van de gemeente Amsterdam. De school houdt zich strikt aan de richtlijnen uit dit handboek.

 

Voor verdere uitleg over extra verlof, zie de schoolgids.

Aanvraag extra verlof

De aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet dat schriftelijk gebeuren door de ouder of verzorger. Verder moet duidelijk blijken wat de reden van de aanvragen is. De argumenten moeten erbij worden vermeld. En de aanvrager moet het verzoek met bewijsstukken ondersteunen.

Button-extra-vakantie

De aanvraagformulieren voor extra verlof bij gewichtige omstandigheden en extra verlof voor vakantie zijn hier te downloaden en op school verkrijgbaar.

Verzuim

Verzuim van uw kind dient voor 9.00 uur ’s morgens telefonisch* doorgegeven te worden aan de school. Bij ziekte rekenen wij erop dat u ons dagelijks op de hoogte houdt. Heeft uw kind een afspraak met een specialist waarbij verzuim optreedt dan dient u een ingevuld en ondertekend verzuimbriefje in te leveren bij de receptie. Klik hier voor het verzuimbriefje.

*Iedere ochtend is het bij ons spitsuur vanaf 8.15 uur. Eigenlijk in ongeveer 20 minuten proberen ouders ons te bereiken om leerlingen ziek te melden of dokters- , tandarts-, fysio-, leerplichtbezoeken, etc. aan ons door te geven. We willen dit ook absoluut allemaal horen! Helaas moeten ouders soms lang wachten voordat ze een medewerker aan de lijn krijgen. Om wachttijden te voorkomen, wijzen we u erop dat de administratie al om 7.30 uur bij de telefoon zit om u te woord te staan. Als u belt vóór 8.00 uur, is de kans groot dat u ons meteen te spreken krijgt.