Ondersteuning en begeleiding

De ondersteuning die de school aan leerlingen en/of ouders kan bieden is op de onderstaande wijze ingedeeld:

 

 • Eerste lijn: Het gaat hier om een aanbod voor alle leerlingen, die door iedere medewerker gegeven kan worden. Docenten en mentoren en teamleiders.
  • Teamleider leerjaar 1: mw. E. Groenewoud
  • Teamleider leerjaar 2: dhr. P. Niesten
  • Teamleider leerjaar 3: mw. N. Breugem
  • Teamleider leerjaar 4: dhr. R. Ternede

 

 • Tweede lijn: Het gaat hier om extra zorg aan leerlingen, binnen de school. Dit wordt begeleid door deskundigen binnen de school. Hieronder vallen:
  • de zorgcoördinator
  • de LWOO-coördinator
  • de verzuim coördinator
  • de RT (Remdial Teacher) docent
  • de B-uren docenten
  • de faalangstreductietrainers en de SOVA trainers
  • de school veiligheidscoördinator

 

 • Derde lijn: Aanbod voor een klein deel van de leerlingen. Wanneer de extra begeleiding niet het gewenste resultaat oplevert wordt besloten tot nader extern advies. Specialistische hulp (advies, expertise of boven schoolse inzet) is nodig in school/naast school. 

 

Betrokken functionarissen bij dit traject zijn: de zorgcoördinator, de leerplichtambtenaar, de schoolarts, de ouder/kind adviseur en de begeleider passend onderwijs.In het school ondersteuningsplan (SOP) is uitgebreid beschreven welke ondersteuning de school aan leerlingen en/of ouders kan bieden. Dit plan is terug te vinden op de website van de school. Klik hier voor het schoolondersteuningsplan. Het overzicht van ons ondersteuningsaanbod is hieronder te lezen (hoofdstuk 4 van het schoolondersteuningsplan)

 

Ondersteuningsaanbod Over-Y College

Het Over-Y College biedt alle leerlingen, die dit nodig hebben, ondersteuning aan op verschillende gebieden en bij verschillende hulpvragen. Er wordt hierbij rekening gehouden met de didactische en pedagogische onderwijsbehoeften.

Wij bieden de volgende ondersteuning aan:

 • Klassen met een kleine groepsgrootte ( ± 20 leerlingen), voor Havo leerjaar 3 (28 leerlingen)
 • Huiswerkbegeleiding
 • Extra hulp bij Nederlands en rekenen
 • Bijles voor alle vakken
 • Intensief mentoraat
 • Studievaardigheden
 • Verschillende trainingen op het gebied van sociaal-emotionele

In het overzicht van ons ondersteuningsaanbod hieronder, is onderscheid gemaakt tussen didactische, pedagogische en sociaal-emotionele ondersteuning.

Vanaf schooljaar 2021-2022 hebben de leerlingen de mogelijkheid om na schooltijd tot 16.30 uur gebruik te maken van een breed aanbod aan begeleiding en ondersteuning. Deze begeleiding wordt verzorgd door de mentoren en het voltallige onderwijs en onderwijsondersteunend personeel. Je kunt huiswerk maken, bijles volgen of napraten met je mentor. Daarnaast worden er andere leuke activiteiten georganiseerd. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan verschillende sporttoernooien, maar ook filmkijken, sieraden maken en pannenkoeken bakken. 

 

Ondersteuning bij Nederlands en Rekenen

Nederlands

Wij bieden onze leerlingen extra ondersteuning op het gebied van begrijpend lezen. Dit gebeurt in de vorm van bijlessen en oefeningen op de computer.

Dyslexie

Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen gebruikmaken van verschillende faciliteiten. Deze leerlingen krijgen langer de tijd bij toetsen, werken tijdens de SE weken (schoolexamens) in een rustig klaslokaal i.p.v. in de gymzaal en zijn er mogelijkheden tot het gebruik van een computer. Ze mogen gebruik maken van spellingscontrole op de computer, maar worden wel beoordeeld volgens hetzelfde correctievoorschrift als leerlingen zonder dyslexie.

Rekenen

Leerlingen worden ondersteund middels bijles en huiswerkbegeleiding. Wij meten de voortgang van de leerlingen op het gebied van rekenen waarna zij naast fysieke bijles ook gebruik kunnen maken van oefeningen op de computer.

Dyscalculie

Leerlingen met rekenproblemen en/of dyscalculie kunnen gebruikmaken van een rekenmachine en krijgen extra tijd bij toets afname.

Mentoren die de begeleiding geven dragen de verantwoording over een leerling met genoemde problematiek en worden tevens ondersteund en gecoacht door onze afdeling zorg. Zij hebben de extra kennis omtrent dyscalculie en adviseren mentoren hoe zij om kunnen gaan met mogelijke bijkomende leerproblemen zoals faalangst of een disharmonisch profiel.

     

 

Ondersteuning bij motivatie en leren

Motivatie en concentratie

Het Over-Y college motiveert leerlingen door hen zowel tijdens lestijden als de vrije momenten gevoelens van eigen verantwoordelijk bij te brengen voor hun eigen leerproces en ontwikkeling. Wij streven ernaar om onze leerlingen de juiste mate van discipline bij te brengen zodat zij op een succesvolle manier hun uitstroomperspectief kunnen behalen. Wij hechten hierbij veel waarde aan het contact, de betrokkenheid en samenwerking van ouders.

Op onze afdeling zorg werken mensen met jarenlange ervaring op dit gebied en zij kunnen vrijwel elke hulpvraag, soms samen met onze externe partners, beantwoorden en bedienen.

Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken

De school besteedt vanaf schooljaar 2021-2022 uitgebreide aandacht in het mentoraat aan studie planning, begeleiding en vaardigheden.

Daarnaast bieden wij ook via onze Begeleider Passend Onderwijs een intensievere begeleiding op dit gebied aan mocht dit nodig zijn.

 

Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren

Sociale vaardigheden

In onze lessen maatschappijleer en burgerschap bieden wij onze leerlingen een lespakket aan waarbij zij vanaf klas 1 t/m klas 4 middels allerlei verschillende thema’s sociale vaardigheden aanleren, passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. Onze leerlingen leren nadenken over verschillende ethische dilemma’s, vormen hun eigen mening en leren wat normen en waarden zijn die passen bij hen als individu en de maatschappij waarin zij opgroeien. De output van deze leerlijn vind je terug in de gehele school in bijvoorbeeld de omgang met elkaar, de sfeer op school en de verwachtingen / schoolregels.

Angst en stemming (incl. faalangst)

We bieden een faalangsttraining aan (voor vierdejaars gericht op examen, voor de rest van de leerjaren gericht op faalangst algemeen). Daarnaast worden leerlingen met diverse angsten individueel begeleid door afdeling zorg of onze externe partners.

Omgaan met grenzen

Er is aandacht voor het omgaan met grenzen binnen het mentoraat en indien nodig wordt dit middels leerlingbegeleiding of coaching opgepakt door afdeling zorg. Verder zijn de projecten ‘lang leve de liefde’ en ‘liefde is..’ ingezet. Ook wordt Rots en Water-training ingezet.

Middelengebruik en verslaving

In samenwerking met Jellinek en Kikid organiseren wij elk schooljaar verschillende projecten m.b.t. middelenmisbruik en verslaving.

 

Ondersteuning thuis en vrije tijd

Ondersteuning thuis/vrije tijd

Dankzij de inzet van het zorgteam en de mentoren is de school in staat om de leerlingen te ondersteunen in het vinden en behouden van een positieve vrijetijdbesteding. Ook werkt school nauw samen met ouders in het ondersteunen in een positief opvoedklimaat, door ouders te betrekken, voor te lichten en hoe middelen in te zetten die zowel thuis als op school toepasbaar zijn.

Vanaf schooljaar 2021/2022 zijn er jongerenwerkers van DOCK Amsterdam actief bij ons op school om de jongere te motiveren om zijn of haar talenten te ontdekken.

 

 

Overige ondersteuning

 

De school werkt nauw samen met leerlingen, ouders en andere betrokkenen om op elke ondersteuningsvraag een passende oplossing te vinden. We beschikken over een breed en vakkundig intern zorgteam dat nauw samenwerkt met externe partijen zoals het OKT Amsterdam, Leerplicht en de GGD.